Poradenství

Kontakt

SIPRON PLUS spol. s.r.o.
mapaKollárova 130
Liberec 6
460 06

IČO: 250 33 565
tel.: +420 777 752 572
+420 776 069 004
email: info@sipron-plus.cz

REGENERACE BYTOVÝCH A RODINNÝCH DOMŮ

I. Technické poradenství

Stavebně technické posouzení domu - vyhodnocení zjištěných závad a poruch
Pasportizace objektu - kompletní zaměření stávajících objektů a vytvoření jednoduché dokumentace
Projektová činnost vč. případného statického posudku
Statické zajištění stávajících objektů
Odborné posouzení konstrukcí - statika objektu
Energetické doklady (energetický audit, energetický průkaz, energetický štítek, energetický výpočet budovy)
Organizace a uspořádání výběrové řízení na realizační firmu
Zajištění potřebných povolení a souhlasů (administrace a zastupování před orgány státní správy)
Činnost Stavebního dozoru investora

II. Finanční a ekonomické poradenství

Poradenství při přípravě shromáždění či schůze a účast na schůzi
Analýza finančních zdrojů a možností financování investora
Poradenství při výběru vhodného typu úvěru vč. optimalizace vlastních a cizích zdrojů
Zpracování ekonomiky pro účely úvěru
Zajištění vyhotovení finančního plánu k úvěru v členění na jednotlivé vlastníky či nájemníky dle zvoleného klíče
Administrace žádosti o úvěr - kontrola formální správnosti , platnosti a úplnosti doložených dokladů, podání žádosti, zastupování
Servis při podpisu úvěrových dokumentů a následný servis po dobu čerpání a splácení úvěru

III. Dotační poradenství - program Panel, dotace Zelená úsporám, dotace z IPRM

Poradenství při volbě dotačního titulu
Administrace žádosti o dotaci či bankovní záruku
Garance formální správnosti a úplnosti doložených dokladů a vypracování žádostí

IV. Právní poradenství

Vyhodnocení souladu stávajících stanov s platnou právní úpravou a určení způsobu jejich změny
Kontrola smluvních dokumentů (zejm. smluv o dílo, mandátních smluv apod.)
Vypracování návrhů potřebných smluvních dokumentů
Vypracování převodních smluv (převod členských práv a povinností, prohlášení vlastníka, kupní a darovací smlouvy apod.)
Poradenství při zakládání společenství vlastníků jednotek či bytových družstev

V. Ostatní sluzby

Pojištění majetku (nemovitostí, domácností)
Posouzení a vyhodnocení stávajících pojistných smluv